Panaszbejelentés

Tájékoztatás

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény) értelmében az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert, valamint belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer:

 • Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe bárki tehet bejelentést.

 • A bejelentés írásban az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer gombra kattintással, illetve postai úton tehető meg. A szóbeli bejelentés az EUTAF székhelyén hétfőtől csütörtökig 8 és 17 óra, pénteken 8 és 14 óra között tehető meg.

 • A bejelentést az alapvető jogok biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében (a továbbiakban: elektronikus rendszer) is meg lehet tenni, a https://www.ajbh.hu/web/guest/forduljon-a-biztoshoz linkre kattintással. Az elektronikus rendszerben tett bejelentés megtételekor a bejelentőnek a nevét és a lakcímét kötelezően meg kell adnia, kérhet azonban anonimitást, azaz, hogy személyes adatai kizárólag az alapvető jogok biztosa és hivatala számára legyenek hozzáférhetőek. Az elektronikus rendszer a bejelentés megtételéről rendszerüzenetben visszaigazolást küld a bejelentő számára. A bejelentést és mellékleteit – erre irányuló kérelem esetén annak személyes adatok nélküli kivonatát – az alapvető jogok biztosa 8 napon belül továbbítja az EUTAF-hoz.

 • Ha a bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, a bejelentés a beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez áttételre kerül a bejelentő egyidejű tájékoztatásával. A bejelentés kivizsgálásának határideje 30 nap. Ha a bejelentés elintézését megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, erről a bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és a vizsgálat meghosszabbítása indokainak egyidejű megjelölésével – tájékoztatni kell. A bejelentés elintézésének határideje ebben az esetben sem haladhatja meg a hat hónapot.

 • Az azonosíthatatlan személy által tett bejelentés vizsgálatát az EUTAF mellőzi.

 • A nyilvánvalóan rosszhiszemű, valótlan adatot vagy információt tartalmazó bejelentés elintézését az EUTAF mellőzheti.

 • A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt panasz vagy bejelentés vizsgálata az EUTAF által mellőzhető.

 • Az elektronikus rendszerben a bejelentő azonosításához a bejelentő neve és lakcíme tárolásra kerül. Az adatok kizárólag a bejelentés kivizsgálása, valamint a bejelentővel való kapcsolattartás céljából kezelhetők.

 • A postai úton tett bejelentés esetén a borítékon szükséges a „panasz” vagy „bejelentés” jelige feltüntetése annak érdekében, hogy a levél a kivizsgálásra nem jogosult személyek által ne kerülhessen felbontásra.

 • A szóbeli bejelentést az EUTAF írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv kerül felvételre.

 • Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét az EUTAF felhívja a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

 • Az írásban tett bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül az EUTAF a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára, kivéve, ha

a) a bejelentő kifejezetten kérte ennek mellőzését, vagy

b) az EUTAF észszerűen feltételezi, hogy a bejelentés kézhezvételének visszaigazolása veszélyeztetné a bejelentő személyazonosságának védelmét.

 • A bejelentő személyes adatai – a Panasztörvényben meghatározottak szerinti kivétellel – csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

 • A bejelentést kivizsgáló személyek a bejelentés tartalmára, az abban érintett más természetes személyre, jogi személyre vonatkozó információkat az EUTAF feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységével vagy munkatársával oszthatják meg.

 • Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Belső visszaélés-bejelentési rendszer:

 • A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

 • A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

a) az EUTAF által foglalkoztatott személy, az a személy, akinek az EUTAF-nál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, valamint az EUTAF-fal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

b) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az EUTAF-fal szerződéses kapcsolatban áll, továbbá az EUTAF-fal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó, alvállalkozó, beszállító,

c) az EUTAF-nál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

d) az EUTAF-fal a b), vagy c) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, illetve akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az EUTAF-fal megszűnt.

 • A bejelentés írásban a belső visszaélés-bejelentési rendszer gombra kattintással, illetve postai úton tehető meg. A szóbeli bejelentés az EUTAF székhelyén hétfőtől csütörtökig 8 és 17 óra, pénteken 8 és 14 óra között tehető meg.

 • A bejelentésben foglaltak a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálásra kerülnek. Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.

 • A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg, a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg, a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

 • Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor az EUTAF intézkedik a feljelentés megtételéről.

 • A postai úton tett bejelentés esetén a borítékon szükséges a „panasz” vagy „bejelentés” jelige feltüntetése annak érdekében, hogy a levél a kivizsgálásra nem jogosult személyek által ne kerülhessen felbontásra.

 • A szóbeli bejelentést az EUTAF írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv kerül felvételre.

 • Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét az EUTAF felhívja a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

 • Az írásban tett bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül az EUTAF a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára

 • A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, továbbá annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők. A fentiek körébe nem tartozó személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

 • A bejelentő személyes adatai – a Panasztörvényben meghatározottak szerinti kivétellel – csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

 • A személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – az EUTAF más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

 • Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Bejelentő oldalak