Főigazgatóság által ellátott feladatokhoz kapcsolódó főbb európai uniós, illetve hazai jogszabályok, iránymutatások

Európai uniós jogszabályok, iránymutatások

Rendelet

·       1303/2013/EU rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=hu

·       2018/1046/EU, Euratom rendelet az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, a 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=HU

·       1299/2013/EU rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1299&from=HU

·       1300/2013/EU rendelet a Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&from=HU

·       1301/2013/EU rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=HU

·       1304/2013/EU rendelet az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=HU

·       223/2014/EU rendelet a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0223&qid=1585731185930&from=HU

·       508/2014/EU rendelet az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0508&qid=1585731205443&from=HU

·       514/2014/EU rendelet a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0514&qid=1585731225138&from=HU

·       1316/2013/EU rendelet az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316&qid=1585731244838&from=HU

·       231/2014/EU rendelet az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0231&qid=1585731438590&from=HU

·       2016/679 rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1585731458190&from=HU

·       1407/2013/EU rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&qid=1585731489218&from=HU

·       651/2014/EU rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&qid=1585731516890&from=HU

·     232/2014/EU rendelet az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0232&from=EN

Felhatalmazáson alapuló rendelet

·         480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0480&qid=1585731553232&from=HU

·       481/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az együttműködési programok kiadásainak elszámolhatóságára vonatkozó egyedi szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0481&qid=1585731587673&from=HU

·       1255/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az éves és a záró végrehajtási jelentések tartalmának és ezen belül a közös mutatók listájának a megállapítása révén történő kiegészítéséről

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1255&qid=1585731610161&from=HU

·       1042/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet az 514/2014/EU rendeletnek a felelős hatóságok kijelölése, azoknak az irányítás és kontroll területére vonatkozó feladatai, valamint az ellenőrző hatóságok jogállása és kötelezettségei tekintetében történő kiegészítéséről

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1042&qid=1585731634412&from=HU

Végrehajtási rendelet

·       1011/2014/EU végrehajtási rendelet az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek meghatározott információk Bizottsághoz való benyújtására használt minták tekintetében való végrehajtására, valamint a kedvezményezettek és az irányító hatóságok, az igazoló hatóságok, az audithatóságok és a közreműködő szervezetek közötti információcserére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1011&qid=1585731660678&from=HU

·       2015/207/EU végrehajtási rendelet az előrehaladási jelentések mintája, a nagyprojektekre vonatkozó információk benyújtásának formátuma, a közös cselekvési terv mintája, a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésre vonatkozó végrehajtási jelentések mintája, a vezetői nyilatkozat, az auditstratégia, az auditvélemény és az éves kontrolljelentés mintája, a költség-haszon elemzés módszertana, valamint az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában az európai területi együttműködési célkitűzésre vonatkozó végrehajtási jelentések mintája tekintetében az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1585731701886&from=HU

·       447/2014/EU végrehajtási rendelet az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának egyedi szabályairól

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0447&qid=1585731761127&from=HU

·       897/2014/EU végrehajtási rendelet az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtására vonatkozó egyedi rendelkezések megállapításáról

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0897&from=HU

Irányelv

·       2014/24/EU irányelv a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1585731783444&from=HU

·       2014/25/EU irányelv a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

      Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0025&qid=1585731806016&from=HU

Bizottsági határozat

·        С(2019) 3452 final számú Bizottsági Határozat az Unió által finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról szóló iránymutatások meghatározásáról, valamint annak melléklete

      Elérhetőség:  https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_HU.pdf  https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_HU.pdf

Európai Bizottság iránymutatásai

Link: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/

·         EGESIF_14-0013-final számú Útmutató a tagállamok számára a kijelölési eljárásról

·         EGESIF_14-0011-02 számú Útmutató a tagállamok számára az auditstratégiáról

·         EGESIF_14-0010-final számú Iránymutatás a Bizottság és a tagállamok részére a tagállamokban működő irányítási és kontrollrendszerek értékelésének közös módszertanáról

·         EGESIF_14-0012_02 számú Útmutató a tagállamok számára az Irányítási ellenőrzésekről

·         EGESIF_15-0002-04 számú Útmutató a tagállamok számára az ellenőrző hatóságok által benyújtandó éves kontrolljelentésről és ellenőri véleményről továbbá az ellenőrző hatóságok által feltárt hibák kezeléséről a fennmaradó teljes hibaarányok megbízható meghatározása és bejelentése érdekében

·         EGESIF_15-0008-05 számú Iránymutatás a tagállamok számára a vezetői nyilatkozat és az éves összefoglaló elkészítésére vonatkozóan

·         EGESIF_15-0016-04 számú Iránymutatás a tagállamok számára az elszámolások ellenőrzéséhez

·         EGESIF_15_0017-04 számú Iránymutatás a tagállamok számára a visszavont, visszatérített, visszatérítendő és nem visszatéríthető összegekről

·         EGESIF_15-0018-04 számú Iránymutatás a tagállamok számára az elszámolások elkészítéséhez, vizsgálatához és elfogadásához

·         EGESIF_14-0021-00 számú Útmutató a csaláskockázatok értékelése, valamint hatékony és arányos csalásellenes intézkedések kapcsán

·         EGESIF_16-0014-01 számú Útmutató az audit hatóságok részére a mintavételi módszerekről (2007-2013 és 2014-2020 közötti programozási időszak)

·         EGESIF_14-0017 Útmutató az egyszerűsített költségelszámolási lehetőségekről – Európai strukturális és beruházási (ESB-)alapok

·         2016/C 262/01 számú Bizottsági közlemény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:262:FULL&from=HU

·         COCOF 09/0003/00-EN számú Útmutató – Csalásra utaló jelek ismertetője az ERFA, az ESZA és a KA vonatkozásában

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2009/cocof_09_0003_00_hu.pdf

PraG gyakorlati útmutató

„Practical Guide to contract procedures for EC external actions

(PraG)” Gyakorlati útmutató:

 http://ec.europa.eu/europeaid/prag/

  

Hazai jogszabályok

Link: www.njt.hu

Törvény

2000. évi C. törvény a számvitelről

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2015. évi CXLIII törvény a közbeszerzésekről

2016. évi XXX. törvény a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról

Kormányrendelet

210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról

256/2021. (V.18.) Korm. rendelet a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről

75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Közbeszerzési segédanyag

Útmutató közbeszerzési szakemberek számára az európai strukturális és beruházási alapok által finanszírozott projektek során elkövetett leggyakoribb hibák elkerüléséhez

Elérhetőség:

https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/information/publications/guidelines/2018/public-procurement-guidance-for-practitioners-2018

A részekre bontás tilalmára vonatkozó Közbeszerzési Hatóság által kiadott PÉLDATÁR:

Elérhetőség:

https://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1527758512/2525/