Bemutatkozás

A Főigazgatóság mint az uniós támogatások nemzeti ellenőrző hatósága („Audit Authority”) küldetése a következő:

 • Az uniós támogatások hatékony és szabályszerű felhasználásának elősegítése, Magyarország pénzügyi érdekeinek védelme: az uniós támogatásokat minél nagyobb mértékben használjuk fel, ne kelljen visszafizetni őket. Ennek egyik támogató eszköze a rendszerellenőrzések során tett, a támogatásokat kezelő intézményrendszer működését javító javaslatok érvényre juttatása; így a szabálytalanságok megelőzése, másik aspektusa pedig a szabálytalanságok megfelelő időben, tagállamon belül történő feltárása, hiszen akkor a támogatás újra felhasználható másik projekt keretében (az Európai Bizottság által történő felderítés esetén főszabályként a tagállam elveszíti a támogatást).

Ehhez szükséges a HATÁROZOTT és HATÉKONY ellenőrzés.

 • határozottság, amely EU-követelmény is: egyfelől a kedvezményezettek és a lebonyolítók érzékeljék a források hatékony felhasználása mellett a szabályszerűség elvárását, másfelől az ellenőrző hatóság határozottan, egyértelműen foglaljon állást az ügyekben. Ezen a téren további elvárás a következetesség, kiszámíthatóság az ellenőrzések során.

A hatékonyság követelménye kettős:

 • Az EUTAF működési hatékonysága a szervezet munkamódszereinek folyamatos felülvizsgálata által biztosított.
 • A hatékonyság egy másik aspektusból is előtérbe kerül: vizsgálni szükséges az uniós támogatások felhasználásának hatékonyságát, eredményességét. Ennek vannak korlátai az előírt módszertanok miatt, de már az Európai Bizottság is egyre nagyobb hangsúlyt fektet a hatások, eredmények mérésére, visszajelzésére.
 • A módszertani MEGÚJULÁST a FOLYTONOSSÁG biztosítása mellett kell végrehajtani, hiszen az ellenőrzési kötelezettségek folyamatosak.
 • Az ellenőrzési munkát a szakmai kiválóság, elismertség kell, hogy jellemezze. Egy ellenőr hozzáértése, szakmai tudása, felkészültsége és tájékozottsága legyen elismert az ellenőrzött által. Ezt egyfelől képzésekkel, másfelől a tudás ellenőrzésével, illetve az ellenőrzöttek általi visszacsatolással kell biztosítani.
 • Pro-aktív hozzáállás szükséges a kockázatok minél korábbi azonosítása érdekében.

A Főigazgatóság kapcsolatrendszere:

 1. Ellenőri, de a meghatározott kereteken belül együttműködő viszony az intézményrendszerrel, a FÜGGETLENSÉG és OBJEKTIVITÁS maximális figyelembe vételével
 2. Aktív partnerség a többi tagállam ellenőrzési hatóságával a legjobb gyakorlatok megismerése és adaptálása céljából
 3. Kapcsolat az Európai Bizottsággal:
  • A) A jogszabályi elvárásoknak megfelelő kapcsolattartás
  • B) A feladatok EU elvárásainak megfelelő színvonalú teljesítése.
  • C) Középtávú, igen fontos cél: a Főigazgatóság, mint tagállami ellenőrző hatóság elismertetése, hozzájárulás az intézményrendszer megbízhatóságához és sikerességéhez.
 • Végül, de nem utolsósorban a Főigazgatóság mint szervezet/munkahely, a köztisztviselők vonatkozásában

1. a következőket követeli meg:

 • szakmai hozzáértés,
 • a magyar nyelv megfelelő használata
 • önálló munkavégzés és csapatmunkában való részvétel képessége,
 • fegyelem, alaposság
 • integritás, korrupciómentesség, feddhetetlenség,
 • objektivitás, szakmai szkepticizmus
 • etikai kódex betartása,
 • takarékosság,
 • környezetvédelem (az iratmegőrzési kötelezettségek keretein belül).

2. a következőket biztosítja:

 • partneri viszony a vezetőkkel, munkatársakkal,
 • megfelelő teljesítményt motiváló és támogató munkahelyi légkör,
 • folyamatos szakmai fejlődés biztosítása,
 • képzések,
 • egészséges életmód támogatása, sportolási lehetőségek,
 • kulturális lehetőségek,
 • esélyegyenlőség.

Adatvédelmi politika

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46. EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) történő megfeleléshez kapcsolódóan az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (továbbiakban: EUTAF) fontosnak tartja meghatározni, milyen szempontok szerint kívánja biztosítani, hogy minden tekintetben eleget tehessen ezen jogszabály rendelkezéseinek.  

Az új szabályozási környezetre tekintettel Szervezetünk elkötelezett az olyan megoldások, eljárásrendek kialakítása és működtetése iránt, amelyek biztosítják a GDPR-ból fakadó előírásoknak történő megfelelést.

Szervezetünk mindent elkövet azért, hogy ügyfelei, munkatársai, partnerei és minden más érintett is megfelelő ismeretekkel rendelkezhessen a személyes adataik EUTAF általi kezeléséről és az arra irányadó szabályokról, továbbá annak érdekében, hogy minden érintett megfelelően gyakorolhassa a személyes adataihoz fűződő jogokat.

Az EUTAF elkötelezett annak biztosításában, hogy az általa kezelt személyes  és –esetlegesen- különleges adatokat a megfelelő biztonsági technológiák felhasználásával és eljárásrendek útján védje az illetéktelen hozzáféréstől.

Szervezetünk mind a belső szabályozásaival, mind a szerződéses kapcsolataiban törekszik annak garantálására, hogy a személyes adatokhoz kizárólag azok az illetékes személyek -és ők is csak olyan mértékben- férhessenek hozzá, akiknek és amilyen mértékben az az adott feladat ellátásához feltétlenül szükséges.

Az EUTAF igyekszik kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy olyan partnerekkel működjön együtt, akik biztosítják a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak történő megfelelést, valamint az érintettek jogainak védelmét.

Szervezetünk a szabályozásnak való folyamatos megfelelés érdekében törekszik olyan módszerek alkalmazására, melyek megnyugtató módon biztosítják az adatkezelésekhez kapcsolódó megoldások, eljárásrendek és technikai háttér rendszeres felülvizsgálatát és fejlesztését.

Hiszünk abban, hogy a személyes adatok fenti szempontok szerint történő kezelése is hozzájárul ahhoz, hogy az EUTAF a megfelelő színvonalon tudja feladatát teljesíteni.